NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ

W związku z tym, iż od 14 marca 2020 r. do odwołania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej został ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego związany z zakażeniem wirusem COVID- 19, Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, wprowadzając obowiązek kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

     Wprowadzono regulacje, zgodnie z którymi w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostki systemu oświaty są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

     W związku z powyższym nauczyciele będą przesyłać uczniom treści programowe z poszczególnych przedmiotów, materiały oraz wskazówki do realizacji zajęć. Każdy nauczyciel poda również informacje dotyczące sposobów sprawdzana wiedzy ucznia oraz oceniania postępów w nauce.

   Uczniowie są zobowiązani do realizacji wyznaczonych tematów i zadań oraz do systematycznego wykonywania i przesyłania wykonanych prac zgodnie z wytycznymi nauczycieli. Od dnia 25 marca zajęcia będą realizowane zgodnie z obowiązującym planem zajęć.  Nauczyciele będą przesyłać uczniom odpowiednie materiały oraz udzielać wskazówek pozostając do dyspozycji uczniów w czasie prowadzonych zajęć. Wszelkie pytania dotyczące tematyki i treści lekcji, niezrozumiałych zadnień, czy wątpliwości uczniowie kierują do nauczycieli za pomocą dziennika elektronicznego lub w inny sposób wskazany przez nauczyciela. Brak aktywności ucznia, oraz wykonywania wskazanych prac będzie skutkować uzyskaniem przez uczniów negatywnych ocen.

    Rodzice uczniów mogą kontaktować się z wychowawcą dziecka lub nauczycielami przedmiotów, w celu zasięgniecie informacji na temat realizacji zajęć oraz wszelkich spraw dotyczących ich dziecka za pomocą dziennika elektronicznego.

      W przypadku problemów z dostępem do dziennika elektronicznego prosimy o kontakt telefoniczny z wychowawcą klasy (jeśli taka forma kontaktu jest wprowadzona przez wychowawcę) lub z sekretariatem szkoły (e-mail: zsp_zelow@pro.onet.pl, ewentualnie tel. 44 634 10 70).

Ważne!!! W przypadku przesyłania przez uczniów prac na pocztę mailową prosi się o podanie w tytule wiadomości nazwiska nauczyciela, do którego skierowana ma być praca oraz imienia i nazwiska ucznia oraz klasy.

      Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia mogą, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego albo w następnych latach szkolnych. Pracodawcy nie utracą dofinansowania kosztów kształcenia.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.