Kalendarz roku szkolnego

1 września 2020 r. – rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

28 września 2020 r. – organizacyjne spotkania z rodzicami

14 października 2020 r. – Dzień Edukacji Narodowej, dzień wolny od zajęć
dydaktycznych, Ślubowanie kl. I, przekazanie sztandaru

1 listopada 2020 r. – Wszystkich Świętych

10 listopada 2020 r. – Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

11 listopada 2020 r. – Narodowe Święto Niepodległości, uroczystości miejskie

11 grudnia 2020 r. – zakończenie półrocza dla klas IV

14 grudnia 2020 r. – spotkania z rodzicami uczniów kl. IV TM, informacje o ocenach niedostatecznych i nieklasyfikowaniach za I półrocze roku szkolnego

14 grudnia 2020 r. – rozpoczęcie II półrocza dla klasy IV TM

22 grudnia 2020 r. – jasełka szkolne, wigilie klasowe

23 – 31 grudnia 2020 r. – zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2021 r. – Nowy Rok

4 – 17 stycznia 2021 r. – ferie zimowe

6 stycznia 2021 r. – Święto Objawienia Pańskiego

8 stycznia 2021 r. – spotkania z rodzicami, przekazanie informacji dotyczących zagrożeń ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem,

12 stycznia 2021 r. – egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – część pisemna

od 13 stycznia 2021 r. – egzamin potwierdzające kwalifikacje zawodowe – część praktyczna

do 22–go stycznia 2021 r. – informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych

29 stycznia 2021 r. – zakończenie I półrocza, informacja dla rodziców o wynikach w nauce

7 kwietnia – 5 maja 2021 r. – praktyki zawodowe klasy II Technikum Mechanicznego na podbudowie gimnazjum (4 tygodnie – cała klasa)

4 – 31 maja 2021 r. – praktyki zawodowe klasy III Technikum Mechanicznego (4 tygodnie – cała klasa)

26 marca 2021 r. – spotkania z rodzicami, informacje dla rodziców uczniów kl. IV TM dotyczące zagrożeń ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem,

1 – 6 kwietnia 2021 r. – wiosenna przerwa świąteczna

do 16 –go kwietnia 2021 r. – informacje o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych kl. IV TM

30 kwietnia 2021 r. – zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych Technikum Mechanicznego

1 maja 2021 r. – Święto Pracy

3 maja 2021 r. – Święto Narodowe, uroczystości miejskie

4 maja 2021 r. – egzamin maturalny – język polski, poziom podstawowy

5 maja 2021 r. – egzamin maturalny – matematyka, poziom podstawowy

6 maja 2021 r. – egzamin maturalny – język angielski, poziom
podstawowy, dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

7 maja 2021 r. – egzamin maturalny – język angielski, poziom rozszerzony

11 maja 2021 r. – egzamin maturalny – matematyka, poziom rozszerzony

21 maja 2021 r. – spotkania z rodzicami, informacja o wynikach w nauce

3 czerwca 2021 r. – Boże Ciało

4 czerwca 2021 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

do 11– go czerwca 2021 r. – informacje o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych

22 czerwca 2021 r. – egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – część pisemna

od 13 czerwca/lipiec 2021 r. – egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – część praktyczna

25 czerwca 2021 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych