Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego w Zelowie zobowiązuje się zapewnić
dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie


Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
– niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
– dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
Informacje dodatkowe – ułatwienia
– na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych
przeglądarki,
– informacje tekstowe publikowane na stronie są rozpoznawalne przez system syntezatora mowy NVDA,
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
– szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.
Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020r.
Metoda przygotowania oświadczenia
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot
publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
– osoba kontaktowa: Marcin Arendt
– e-mail: zsp.kilinski.zelow@gmail.com
– telefon: 44 634 10 70
– Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz
składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo:
– zgłosić uwagi na temat dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy
udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie , najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w
tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie
nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw
Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://rpo.gov.pl
Informacje uzupełniające
Data ostatniej ważnej aktualizacji strony internetowej: 18.02.2021r.
Dane teleadresowe podmiotu publicznego
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kilińskiego
ul. Kilińskiego 5
97-425 Zelów
woj. Łódzkie
Polska
Telefon: 44 634 10 70
44 634 10 90
email: zsp.kilinski.zelow@gmail.com
strona: www.kilinski-zelow.edu.pl
Dostępność architektoniczna
Opis dostępności wejścia do budynku:
– Na teren Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie prowadzą dwa wejścia, które
pozostają otwarte w godzinach pracy szkoły.
– Aby dostać się do budynków ZSP w Zelowie należy przejść przez furtki/przejechać
przez bramy.
– Do budynku głównego prowadzą dwa wejścia. Wszystkie drzwi na terenie szkoły są
otwierane ręcznie. Sekretariat szkoły znajduje się na pierwszym piętrze.
– Na terenie szkoły nie ma podjazdów dla wózków ani wind.
– W szkole brak systemów głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i
słabo widzące.
– W szkole brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
– Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
– W budynkach szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.