Dodatkowy nabór do projektu

Uwaga!!
NABÓR DODATKOWY

do udziału w bezpłatnych zajęciach specjalistycznych
„Diagnostyka podwozi samochodowych”

dla uczniów i uczennic I klasy ZSP w Zelowie

Informujemy, iż w odbędzie się nabór do projektu „Pociąg do kariery – poprawa jakości kształcenia w ZSP w Zelowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020 dla 3 uczniów/uczennic I klasy technikum: mechanicznego, pojazdów samochodowych oraz kierunku kształcenia: mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, ślusarz, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych do udziału w zajęciach specjalistycznych:

„Diagnostyka podwozi samochodowych”

Formularze rekrutacyjne są dostępne w wersji papierowej w Sekretariacie szkoły oraz Biurze Projektu (ul. Pabianicka 26, Zespół Strategii i Rozwoju Powiatu, pok. A18) jak również na stronie internetowej szkoły www.kilinski-zelow.edu.pl     

Kryteria decydujące o udziale w projekcie:
– kierunek kształcenia adekwatny do przedmiotu zajęć specjalistycznych,
– suma punktów ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz punktów z egzaminu ośmioklasisty,

-ocena z zachowania.


Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu ze względu na brak miejsc, znajda się na liście rezerwowej i zostaną zakwalifikowane do projektu w przypadku wycofania się z projektu jakiegokolwiek uczestnika. 


WAŻNE! Uczniowie zakwalifikowani na zajęcia specjalistyczne zobligowani są do odbycia 150 godz. stażu zawodowego, który odbędzie się w okresie listopad 2022r. – marzec 2023r. za który przysługuje stypendium stażowe w kwocie 1 800,00 zł. oraz zwrot kosztów dojazdu.

PAMIĘTAJ! Przed złożeniem kompletu dokumentów koniecznie zapoznaj się z REGULAMINEM rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w sekretariacie szkoły oraz w Biurze projektu pod
nr telefonu 44 733 66 07 lub napisać zapytanie mailowo: kwolska@powiat-belchatowski.pl

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: od 04.11.2022r. do 14.11.2022r.

Regulamin

Oświadczenie uczestnika

Oświadczenie wizerunek

Formularz zgłoszeniowy