Początki naszej szkoły sięgają 1947 roku. 1 września została powołana Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa o kierunku handlowym. W roku 1949 zmieniono kierunek nauczania z handlowego na włókienniczy.

Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa została otwarta za zgodą Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego. W obecnym czasie brak wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej obeznanej z problemami szkolnictwa zawodowego spowodował, iż cały trud zorganizowania szkoły wzięli na siebie nauczyciele szkół podstawowych.

Pierwszym dyrektorem placówki został pan Tomasz Mastej. W roku 1948 stanowisko to objął pan Władysław Hauzer, który pełnił tę funkcję do 1951 roku.

Ze względu na brak własnego budynku, nauka odbywała się w godzinach popołudniowych w lokalu Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Kilińskiego 40.

Dzięki staraniom Gminnej Rady Narodowej na potrzeby szkoły przekazano uszkodzony budynek przy ulicy Kościuszki 40. Opracowano kosztorys na prace adaptacyjno-budowlane oraz podjęto uchwałę o przeprowadzeniu remontu sposobem gospodarczym.

W roku szkolnym 1949/50 zmieniono kierunek nauczania z handlowego na włókienniczy. Zmiana kierunku nauczania postawiła nowe wymagania przed budynkiem szkolnym i z tego powodu postanowiono przekazać wyremontowany budynek przy ulicy Kościuszki do dyspozycji Wydziału Oświaty z przeznaczeniem na Szkołę Podstawową nr 2.W 1951 roku otwarto dwuletnią Zasadniczą Szkołę Metalową o specjalności ślusarz maszynowy.

W roku szkolnym 1951/52 otworzono dwuletnią Zasadniczą Szkołę Metalową o specjalności ślusarz maszynowy. W tym samym czasie zakończono edukację w handlowym kierunku nauczania, a w roku 1953 nie przeprowadzono również naboru do klas o profilu włókienniczym.

Zajęcia lekcyjne zostały przeniesione do budynku przy ulicy Kilińskiego 5. Mianowano również nowego dyrektora szkoły, którym został pan Edward Karbowski. Pełnił tę funkcję w latach 1951-1963.

W związku z tym, iż nowy budynek był posesją mieszkalną przystąpiono do adaptacji pomieszczeń do warunków szkolnych. Jednocześnie zaczęto remontować znajdujący się w podwórzu tej samej posesji budynek pofabryczny.

Sale lekcyjne zlokalizowano na pierwszym piętrze, natomiast parter przeznaczono na nowo powstałe warsztaty szkolne o profilu metalowym. Drugie piętro budynku wymagało dalszych prac remontowo-adaptacyjnych.

Dotychczasowy budynek szkolny przeznaczono na internat dla młodzieży.W 1956 roku zmieniono nazwę szkoły na Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa. W tym czasie w szkole zaczynają działać różne koła i organizacje. Między innymi Harcerska Drużyna Żeglarska.

W roku szkolnym 1956/57 szkołę metalową przemianowano na dwuletnią Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa, którą w roku następnym zmieniono na trzyletnią o tej samej nazwie i specjalności.

Przygotowania do zmiany specjalności trwały już w latach poprzednich, między innymi zbudowano nową halę maszyn rolniczych, garaże na ciągniki oraz kuźnię. Przystąpiono także między innymi do produkcji obsypników, sieczkarni i innych prostych części oraz narzędzi rolniczych. Zaczęto również prowadzić usługi typu: naprawę sprzętu rolniczego, prace agrotechniczne, usługi transportowe, ślusarskie, spawalnicze i proste prace kowalskie.

Lata szkolne 1963/64 i 1968/69 to okres, kiedy dyrektorem szkoły był Stanisław Sufleta.

W latach 1964-68 funkcję dyrektora pełnił Wilhelm Engel.

 

W szkole zaczynają działać różne koła i organizacje: samorząd szkolny, ZHP, ZMS, PCK, SKS, TPPR, LOK, spółdzielnia uczniowska, koło techniczne, matematyczne, filmowe, fotograficzne, recytatorskie, turystyczno-krajoznawcze, biblioteczne, dekoratorskie oraz szkolny fundusz budowy szkół i internatów.

 

 

 

 

 

   

  

 


 

 

W okresie jesiennym młodzież pomagała w pracach polowych, a także przy produkcji płyt chodnikowych, którymi wykładano teren szkoły czy siatki, którą ogrodzono teren warsztatów i szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

W roku 1969 dyrektorem szkoły został pan Stanisław Erkiert, pełniący ten urząd do roku 1977.

 

 

 

 

 

 


To właśnie z jego inicjatywy zorganizowany został Szczep Harcerski, przy którym w roku 1976 utworzono Harcerską Drużyną Żeglarską.

Pierwszy wyjazd drużyny miał miejsce w roku 1976 do Swolszewic Małych nad Zalewem Sulejowskim.

 

W 1973 utworzono Technikum Włókiennicze Dla Pracujących.

1 września 1976 roku powołano Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Zelowie w składzie:
* Zasadnicza Szkoła Włókiennicza
* Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa
* Technikum Włókiennicze dla pracujących

 

Rok 1976 to czas największych zmian w historii szkoły. Powołano wówczas Zespół Szkół Zawodowych nr 1, gdzie funkcję dyrektora pełnił pan Stanisław Erkiert.

 

Rok ten był bardzo pracowity również dla uczniów, którzy w odpowiedzi na apel Naczelnika Miasta i Gminy w czynie społecznym pomagali przy remoncie ulicy Piotrkowskiej.

 

 

 

W roku 1977 dyrektorem szkoły został polonista Stanisław Dróżdż pełniący tę funkcję do roku 1982.

 

Następcę pana Stanisława Dróżdża, Teresę Darmosz, przedstawił Radzie Pedagogicznej 30 września 1982 roku wizytator z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Piotrkowie Trybunalskim.

 

 Druga połowa lat 70-tych i początek lat 80-tych to okres aktywności Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego.

 

 

1983 - rozpoczęto szkolenie młodzieży w oddziałach wielozawodowych, zaś w 1990 - nauczanie w zawodzie krawiec odzieży damskiej lekkiej.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności rozpoczęto nauczanie młodzieży w klasach wielozawodowych w specjalnościach: ekspedientka, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, malarz, ciastkarz, fryzjer, kelner, stolarz, tapicer, lakiernik samochodowy, blacharz samochodowy, masarz-wędliniarz, fotograf oraz elektromechanik.

Nauka w tym systemie trwała trzy lata z czego dwa lata młodzież uczęszczała na zajęcia teoretyczne do szkoły, a na praktyczne do zakładów pracy, zaś trzeci rok nauki polegał na rocznej praktyce w zakładzie pracy oraz złożeniu egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Bankructwo Zelowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego spowodowało zlikwidowanie Zasadniczej Szkoły Włókienniczej oraz Technikum Włókienniczego dla Pracujących. W związku z tym uruchomiono nowy kierunek nauczania - krawiec odzieży damskiej lekkiej.

 

 

 

Kuratorium Oświaty i Wychowania wyposażyło warsztaty szkolne w maszyny szwalnicze. Dodatkową pomoc szkoła otrzymała ze strony holenderskiej organizacji charytatywnej "Wormer", z którą nawiązano kontakt w 1992 roku.

 

 

Organizacja ta dostarczyła szkole wiele pomocy dydaktycznych, wyposażenie sal warsztatowych w postaci obrabiarek do drewna i do metalu, maszyn do szycia, sprzętu spawalniczego, mebli szkolnych, wyposażenie sali gimnastycznej.

Szczególną zasługę w nawiązaniu i kontynuacji tych kontaktów wniósł Arie Booman - honorowy obywatel Zelowa.

 

 W 1984 roku uruchomiono przy warsztatach szkolnych stację diagnostyczną.


W roku 1996 nawiązano współpracę ze szkołą w Neuenhaus w Niemczech.

Nawiązanie kontaktu z Neuenhaus było efektem wcześniejszych partnerskich kontaktów pomiędzy gminą Zelów, a hrabstwem Nordhorn.


Od 1994 roku odbywa się wiosenna wymiana młodzieży między Neuenhaus, a naszą szkołą.

Dodatkowo od 1996 roku jesienią każdego roku, uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają z opiekunami na kilkunastodniowe praktyki za granicę.

  

 


Nastąpiło również wiele modernizacji.

 

W roku 1995 zmodernizowano szkolną, warsztatową i internatową sieć ciepłowniczą. Wymieniono całą instalację centralnego ogrzewania oraz wyprowadzono nowe wyjście ciepłownicze do sali gimnastycznej.

Zmodernizowano również funkcjonującą od trzynastu lat stację diagnostyczną. Powiększono pomieszczenia stacji, przebudowano kanał, zmieniono rolki hamulcowe na najazdowe płyty do badania skuteczności i równomierności działania hamulców. Zakupiono także analizator spalin i dymomierz, przyrządy do pomiaru i ustawiania świateł oraz inne niezbędne do prawidłowego działania stacji urządzenia.

   

 29 maja 1998 roku ZSZ nr 1 w Zelowie została nazwana imieniem Jana Kilińskiego.

Podczas obchodów 50-lecia szkoły dnia 29 maja 1998 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych został nazwany imieniem Jana Kilińskiego - patrona rzemieślników.

 

1 stycznia 1999 - organem prowadzącym naszą szkołę zostało Starostwo Powiatowe w Bełchatowie.27 lutego 1999 roku oddano do użytku halę sportową.

Po wielu latach zabiegów, szukania sponsorów oraz sojuszników w gminie i poza nią 27 lutego 1999 roku oddano do użytku halę sportową znajdującą się na terenie szkoły.  

 W 1999 roku Uchwałą Rady Powiatu Bełchatowskiego powołane zostały:
* Liceum Techniczne
* Technikum Mechaniczne dla dorosłych

1 września 2002 roku zmieniono nazwę Zespołu Szkół Zawodowych na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i jednocześnie zmieniono nazwy szkół wchodzących w jego skład:
Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa na Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
Liceum Techniczne na Liceum Profilowane
oraz powołano Technikum Odzieżowe na podbudowie gimnazjum.


Wraz ze zmianą nazwy szkoły nastąpiła również zmiana na stanowisku dyrektora szkoły.

 

Pełniąca przez dwadzieścia lat urząd dyrektora pani Teresa Darmosz, ustąpiła miejsca panu Markowi Martyniakowi, który pełnił obowiązki dyrektora ZSP w Zelowie przez kolejne dwa lata.

Od roku 2004 dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.Jana Kilińskiego w Zelowie był pan Andrzej Kędziak.

Od 2015 roku dyrektorem "Kilińskiego" jest pani Grażyna Frontczak.


 

 

 

Login Form