Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego wraz z opiekunami (nauczycielami) do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Kultura Bezpieczeństwa”. Konkurs towarzyszy programowi edukacyjnemu „Kultura Bezpieczeństwa” i jest organizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział, a laureaci i wyróżnieni interesujące nagrody rzeczowe.

Prace konkursowe należy oddać do 12.10.2018r. do Sekretariatu Szkoły.

Zakres konkursu:
Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (ołówek, kredka, farby, collage itp.) w formie płaszczyznowej na arkuszu papieru formatu A3. (UWAGA – prace na innych formatach nie będą oceniane).
Temat pracy związany  z zagadnieniami prawnej ochrony pracy, technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej lub zasad udzielania pierwszej pomocy.
Każda z prac konkursowych powinna być opatrzona pseudonimem oraz powinna zawierać informacje: imię i nazwisko autora, nazwa i adres szkoły i klasa (najlepiej osobna informacja). Ważne: Uczestnik konkursu może złożyć dwie prace konkursowe.
Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę i klauzulę przetwarzanie wizerunek RODO - WARUNEK KONIECZNY.
Regulamin VII Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Kultura Bezpieczeństwa”.

Monika Czarnecka


 

Zespół "Kiliński z Zelowa" od listopada pracował nad wykonaniem lapbooka na konkurs organizowany przez PGE Giganty Mocy w Bełchatowie, pt.: "Bioróżnorodność wokół nas".

Iwona Sztanka


 

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału.

Iwona Sztanka


 

W tym roku szkolnym 2017/2018 nasza Szkoła dołączyła do programu „Kultura bezpieczeństwa”.  Chcemy pokazać i wprowadzić naszych uczniów w tajniki przyszłej pracy, by mogli bez większych obaw podejmować pierwsze prace.  

Państwowa Inspekcja Pracy we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym od 2006 roku realizuje programu edukacyjny pn. „Kultura bezpieczeństwa”, adresowany przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy.

Nauczyciele z naszej Szkoły przeprowadzą z uczniami prelekcje na temat bezpieczeństwa i higieny w pracy. Z programem „Kultura bezpieczeństwa” wiążą się konkursy o tematyce bezpieczeństwa w pracy.


Uczniów chętnych do wzięcia udziału w konkursie wiedzy pt. : "POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY" zachęcamy do zapoznania się bazą pytań oraz do  zgłaszania udziału w konkursie do nauczycieli realizujących program edukacyjny Państwowej Inspekcji Pracy pn. "Kultura bezpieczeństwa" MONIKA CZARNECKA, JAROSŁAW TRZUSKOWSKI, TOMASZ TOKARCZYK


 

KONKURS PLASTYCZNY

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi organizował konkurs plastyczny o tematyce bezpieczeństwa w pracy.  W konkursie tym wziął udział uczeń  KACPER PLUSKOTA  kl. 2 ce / Mechanik pojazdów samochodowych.


KONKURS TEORETYCZNY

Kolejny konkurs to konkurs wiedzy pt. „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs przeprowadzony zostanie w 3 etapach w roku szkolnym 2017/2018:

                     szkolny (do 25.11.2017r.)

Etap szkolny polega na odpowiedzi na 25 pytania (baza pytań dostępna dla uczniów).

                     regionalny (do 10.03.2018r)

Do etapu regionalnego przejdzie dwóch uczniów z najlepszymi wynikami etapu szkolnego. Etap ten odbędzie się w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Łodzi. Nagrodami na tym etapie dla najlepszych jest sprzęt elektroniczny. Miejsca I-III biorą udział w konkursie dalej.

                     centralny (do 30.04.2018r.)

Finał konkursu w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik dla najlepszych z najlepszych z 16 województw (3 uczniów z każdego województwa). Nagrody za I-III miejsca to bony pieniężne. Dla wszystkich dyplomy.

 

KONKURS GRAFICZNY

Ogłoszony został kolejny konkurs o tematyce bezpieczeństwa w pracy pt. „Praca nie szkodzi”. Organizatorem konkursu jest Łódzkie Centrum Kształcenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Konkurs jest objęty honorowym patronatem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań w środowisku pracy. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez ucznia infografiki ukazującej pozytywne aspekty podejmowania pracy. Komisja konkursowa będzie oceniać poprawność merytoryczną, atrakcyjność przekazu (pobudzenie do refleksji, innowacyjność i przydatność w edukacji. Pracę konkursową należy wykonać w programach komputerowych graficznych i przedstawić komisji konkursowej w formacie jpg. Termin składania prac konkursowych to II semestr. Szczegóły tego konkursu zostaną przedstawione w późniejszym terminie (regulamin konkursu jest obecnie aktualizowany).

Monika Czarnecka


 

Regulamin konkursów:

I. Organizator

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Jana Kilińskiego w Zelowie z siedzibą przy ul. Kilińskiego 5, 97-425 Zelów.

II. Adresaci konkursów

Uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego w Zelowie (Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum, Liceum Profilowanego, Technikum Zaocznego dla Dorosłych, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych).

III. Cele konkursów

Rozbudzanie poczucia przynależności do  instytucji szkolnictwa zawodowego, budowanie pozytywnego wizerunku Szkoły jako miejsca rozwoju społecznego, wzbudzanie lokalnego patriotyzmu w osobach zarówno czynnie jak i biernie powiązanych z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie.

IV. Przedmiot oceny konkursowej

1. Ocenie podlegają:

· twórcze kreowanie rzeczywistości;

· oryginalna realizacja tematu;

· nowatorstwo;

· walory estetyczne;

· swoboda w posługiwaniu się tworzywem pracy.

V. Struktura i przebieg konkursów

1. Konkursy organizowane są w jednym etapie.

2. Ocenę prac przeprowadzi Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego.

3. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

4. Komisja Konkursowa będzie oceniać dostarczone prace w trzech kategoriach:

· twórczość fotograficzna;

· prezentacja multimedialna

· twórczość literacka;

VI. Warunki konkursu

1. Każdy uczestnik może wziąć udział w jednej lub dwóch lub trzech kategoriach.

2. Tematy konkursu fotograficznego: „Zakochani w Kilińskim”, „ Nauka w Kilińskim to u nas rodzinne”

a) Kryteria kategorii twórczość fotograficzna:

· ocenie będzie podlegać oryginalność i subiektywizm w ujęciu tematu;

· fotografie, zdjęcia typu „selfie” (czarno-białe lub barwne) powinny być wykonane w formie odbitek na papierze fotograficznym o dowolnie wybranym przez autora formacie;

· każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie fotografie;

· fotografie muszą być samodzielnymi wytworami autora-uczestnika;

· na odwrocie fotografii należy umieścić imię i nazwisko autora;

· do fotografii należy dołączyć informacje dotyczące osób występujących na zdjęciu: imiona i nazwiska, stopień pokrewieństwa i jeżeli jest to możliwe rok ukończenia szkoły;

· fotografie  należy dostarczyć osobiście do siedziby szkoły lub przesłać pocztą wraz z danymi autora (imię i nazwisko, adres do korespondencji pocztowej lub e-mail)  do 30 maja 2017 roku;

· udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestnika (umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora) oraz wykorzystanie nadesłanych prac do publikacji Internecie i prezentacji przez organizatora Konkursu.

3.Tematy konkursu literackiego: „Zakochani w Kilińskim” , „ Nauka w Kilińskim to u nas rodzinne”

· do konkursu można zgłaszać dowolne formy pracy twórczości literackiej będące realizacją tematyki konkursu ( wiersz, krótkie formy prozatorskie);

· każdy uczestnik może przesłać maksymalnie dwa utwory ( dwa wiersze, dwa opowiadania);

· utwory muszą być samodzielnymi wytworami autora-uczestnika;

· uczestnik zobowiązany jest do przekazania prac w formie wydruku komputerowego (czcionka Times New Roman  nr 12) oraz podpisania na odwrocie pracy swoim imieniem i nazwiskiem;

· prace literackie wraz z danymi autora (imię i nazwisko, adres do korespondencji pocztowej lub e-mail) należy dostarczyć osobiście do siedziby szkoły lub przesłać pocztą do 30 maja 2017 roku;

· udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestnika (umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora) oraz wykorzystanie nadesłanych prac do publikacji Internecie i prezentacji przez organizatora Konkursu.

4. Tematy konkursu prezentacja multimedialna: „Zakochani w Kilińskim” , „ Nauka w Kilińskim to u nas rodzinne”

·         prace powinny być prezentacją multimedialną w jednej postaci: prezentacja
w Power Point, prezentacja wykonana w innym programie (np. typu Flash, Live Studio), pod warunkiem, że szkoła lub uczestnik konkursu posiada wersję licencjonowaną tego programu,

·         praca musi być zapisana na płycie CD z możliwością automatycznego odtwarzania;
w przypadku użycia do wykonania prezentacji innego programu niż MS Power Point, należy umieścić na płycie CD wersję wykonalną (niezależną od oprogramowania służącego do wykonania prezentacji)

·         prezentacja musi być pracą indywidualną, wcześniej niepublikowaną,

·         prezentacja może zawierać: teksty, fotografie, wywiady (również audio), filmy,

·         czas trwania prezentacji nie może przekraczać 5 minut,

·         w pracach bezwzględnie należy przestrzegać prawa autorskiego; prace, które nie będą uwzględniały prawa autorskiego zostaną zdyskwalifikowane,

·         prace muszą być podpisane,

·         prace zawierające wirusy komputerowe nie będą dopuszczone do konkursu,

·         udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestnika (umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora) oraz wykorzystanie nadesłanych prac do publikacji Internecie i prezentacji przez organizatora Konkursu.

·         każdy uczestnik musi przesłać pocztą lub dostarczyć do sekretariatu płytę z prezentacją wraz z danymi autora (imię i nazwisko, adres do korespondencji pocztowej lub e-mail) do końca maja 2017r.

V. Sposób i termin ogłaszania wyników

Laureaci konkursów zostaną powiadomieni o wynikach do końca bieżącego roku szkolnego drogą elektroniczną lub pocztową. Wyniki będą również opublikowane na stronie internetowej organizatora:  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego w Zelowie-

www.kilinski-zelow.edu.pl;

VI. Nagrody

1. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa przyzna nagrody (miejsca od 1-3)w poszczególnych kategoriach.

2. Komisja może przyznać dodatkowo do trzech wyróżnień w każdej z kategorii.

3. Komisja ma prawo nie przyznać nagrody w danej kategorii.

4. Laureaci konkursu uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi i dyplomami na uroczystej gali obchodów 70-lecia Szkoły 26.10.2017r..

VII. Uwagi końcowe

1.Nagrodzone prace fotograficzne i literackie zostaną opublikowane w biuletynie pokonkursowym.

2.Wzięcie udziału w konkursach jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że:

· posiada autorskie prawa do prac i przenosi je na organizatorów i członków Jury w zakresie niezbędnym do ich publikacji i innego rozpowszechniania w związku z działalnością Szkoły;

· nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały przedstawione w pracach oraz innych dóbr prawnie chronionych;

· wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia na potrzeby konkursu;

· w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia wyraża zgodę na oprawę nagrodzonych i wyróżnionych prac, jak również ich prezentację na wystawach pokonkursowych w miejscach wskazanych przez organizatora.

3. Niespełnienie któregokolwiek z wymogów określonych w regulaminie lub podanie nieprawdziwych informacji oznacza odstąpienie od uczestnictwa w konkursie.

4. Organizator nie zwraca prac konkursowych.

5. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela koordynator Grażyna Kędziak. Do dyspozycji uczestników konkursu jest również tel./fax organizatora: 44 634 10 70.


 

Login Form